Vedtægter Kongsvad Rideklub Thorsager

Vedtægter Kongsvad Rideklub Thorsager

godkendt af DRF

 1. Klubbens navn er Kongsvad Rideklub Thorsager, af 1. sept. 1993, forkortelsen ved DRF er KRT, med hjemsted i Syddjurs Kommune. Klubbens formål er, gennem socialt samvær i fritiden, at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af rideundervisning og ridekonkurrence af forskellig art, samt at arbejde for kendskabet til heste og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug / røgt og pleje.
 2. Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de voldgiftsbestemmelser de to forbund har fastsat.
 3. I klubben kan optages junior og seniormedlemmer. Unge under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer, forældre til unge under 18 samt medlemmer over 18 er valgbare til bestyrelsen. Juniormedlemmer har fra de er fyldt 16 år stemmeret ved generalforsamlingen. Juniormedlemmer under 16 år kan rep. med 1 forældrestemme på generalforsamlingen. På Kongsvad Rideklub skal alle til hest bære ridehjelm.
 4. Årskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves halvårlig pr. 1/1 og 1/7, fra 2014 dog én gang årligt pr. 1.2. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance. Udmeldelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 mdr. før et årligt kontingent påbegyndes.
 5. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle skal være fyldt 18 år, og som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Valgbare til bestyrelsen er kun amatører. Ægtefæller/ samlevere kan ikke begge indgå som bestyrelsesmedlemmer. Der afgår hvert år 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
  I tilfælde af fravær for et bestyrelsesmedlem indtræder en af de 2 suppleanter. Såfremt en suppleant ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen i en sådan situation, skal pgl. udtræde som suppleant. Ønsker alle medlemmer i bestyrelsen at træde af urettidigt, skal dette foregå på en ekstraordinær generalforsamling.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Det tilstræbes at formand og kasserer ikke afgår samme år.

  Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg, der har informationspligt til bestyrelsen. Udvalgsmedlemmer kan vælges på generalforsamlingen for 2 år. Udvalgene deltager i 1 planlægningsmøde om året. Det er bestyrelsens opgave at føre tilsyn foreningens daglige drift og at føre tilsyn med foreningens aktiviteter.

 6. Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. I tilfælde af bestyrelsesformandens fravær, er næstformandens stemme afgørende. For en gyldig bestyrelsesbeslutning må mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører beslutningsreferat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Foreningen tegnes af bestyrelsen. Ved økonomiske dispositioner over 2.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening, hvis dette ikke er blevet ført til beslutningsreferat ved et bestyrelsesmøde. Dette gælder dog ikke indkøb af hø, halm, wrap, halmpiller, foder og dyrlæge, som daglig leder/bestyrelsen skal købe til driften. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Mødereferat skal tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde, og godkendes ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen beskriver øvrige retningslinjer for bestyrelsens arbejde i forretningsordnen herunder antal af møder deltagelse af udvalgsmedlemmer m.v.
 7. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappelabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 
 8. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidspunkt over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer- (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om en udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Appeludvalg inden 4 uger. 
 9. I det tilfælde der omtales i § 8 kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Rideforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion). 
 10. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer beslutninger vedr. dens virksomhed. 
 11. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 
 12. Regnskabet afsluttes den 31/12, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. 
 13. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal (se dog § 8,9,16,17). Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst et medlem forlanger skriftlig afstemning. Er der flere personer der stiller op, vil de personer der ikke kommer i bestyrelsen indgå som suppleanter. 
 14. Den ordinære generalforsamling skal afholdes ultimo februar. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Tid og sted for generalforsamlingen skal oplyses på facebookgruppen Kongsvad Rideklub samt på www.kongsvad.dk med mindst 14 dages varsel. Derudover informeres om tid og sted for general-forsamlingen på regninger der udsendes til alle medlemmer sidst i januar måned. 

  Dagsorden for generalforsamlingen er: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Forelæggelse af næste års budget. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af årskontingent. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisorer 8. Evt.

 15. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsorden til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 
 16. Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne indberettes til DRF til godkendelse.
 17. Klubbens opløsning kan kun foretages når beslutning herom vedtages på to generalforsamlinger, der afholdes efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum. Den ene skal være den ordinære generalforsamling. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer. Ved klubbens opløsning, vil en eventuel formue tilfalde en rideklub under DRF i Syddjurs Kommune.